Forum BMW > Pomoc techniczna

Jak dziala sonda? ciekawy wejdz i sprawdz!

<< < (2/2)

dlugiw-wae34:
Zebralem dane ktorych sam potrzebowalem i dlugo sie na nie zbieralem wiec macie tutaj material ktory wyjasni wszystko co jest zwiazane z sada.


Sonda Lambda
Stosowane powszechnie reaktory katalityczne(sonda), obni?ające zawartośa substancji toksycznych w spalinach silników spalinowych, spe3niają dobrze swoje zadanie tylko w ścis3e określonych warunkach. Najmniejsze ste?enie weglowodorów i tlenków wegla otrzymuje sie , spalając ubogie mieszanki, tzn. przy du?ych wartościach wspó3czynnika nadmiaru powietrza lambda, zaś najmniejszy udzia3 tlenków azotu przypada na zakres spalania mieszanek bogatych - ma3e wartości lambda. Dopuszczalny z punktu widzenia poziomu emisji kompromis osiąga sie w okolicy lambda = l +/- 1%, tzn. wtedy, gdy w czasie spalania na 1 kg paliwa przypada 14,7 kg powietrza. Jest to tzw. stosunek stechiometryczny. Koniecznośa zachowania stechiometrycznego stosunku paliwa z powietrzem wymaga sta3ej regulacji sk3adu mieszanki doprowadzanej do cylindrów. Ma to miejsce w petli sprze?enia zwrotnego, której najwa?niejszy element stanowi czujnik ilości tlenu w spalinach, zwany sonda lambda

Zasada dzialania
Sonda lambda jest umieszczona w przewodzie wylotowym, pomiedzy silnikiem a reaktorem katalitycznym. W budowie i dzia3aniu wykorzystuje idee ogniwa galwanoelektrycznego. Jedna aktywna cześa sondy tkwi w strumieniu spalin, druga ma kontakt z otaczającym ja powietrzem. Gazem odniesienia jest powietrze na zewnątrz uk3adu. Zawartośa tlenu w produktach spalania zale?y od sk3adu mieszanki paliwa z powietrzem. W temperaturze powy?ej 300 st. C materia3 ceramiczny wk3adu sondy otoczy jest platynowymi elektrodami staje sie przepuszczalny dla jonów tlenu. Przep3yw jonów powstanie napiecia miedzy elektrodami, które jest miara ste?enia tlenu w spalinach. Przy wspó3czynniku nadmiaru powietrza równym l, wartośa napiecia zmienia sie skokowo o 450 do 500 mV Sygna3 elektryczny jest przesy3any do mikroprocesora sterującego pracasilnika, ten zaś odpowiednio koryguje parametry wtrysku paliwa.

Parametry pracy
Sonda lambda funkcjonuje prawid3owo w zakresie temperatur 300 do 850 st.C. Musi bya wiec z jednej strony chroniona przed obcią?eniami cieplnymi, z drugiej zaś usytuowana jak najbli?ej silnika jak najbli?ej silnika, podgrzewana spalinami albo specjalnym elementem grzejnym. To ostatnie rozwiązanie jest dziś najcześciej spotykane i zapewnia uzyskanie w3aściwej temperatury pracy po 20 do 30 s od uruchomienia silnika. Pomiar ste?enia tlenu wykonywany jest ok. 100 razy w ciągu sekundy, korekcja sk3adu mieszanki ok. 300 razy na min. Stalą czasowa (szybkośa reakcji) czujnika wynosi 50 do 100 ms.

Diagnostyka sondy lambda
1. Sprawdzia, czy z3ącze wielostykowe sondy lambda nie jest skorodowane lub uszkodzone.
2. Sprawdzia, czy styki są prawid3owo po3ączone z sonda lambda i znajdują sie na swoim miejscu w z3ączu wielowtykowym.
3. Zdjąa gumowy kapturek zabezpieczający z sondy lambda.
4. Pod3ączya ujemna koncówke pomiarowa woltomierza (testera) do masy silnika.
5. Odnale1a zaciski. Zale?nie od uk3adu są to: masa grza3ki sondy lambda, zasilanie grza3ki sondy lambda, sygna3 sondy lambda, masa sondy lambda.
6. Pod3ączya dodatnia koncówke pomiarowa woltomierza (testera) do przewodu przymocowanego do zacisku sondy lambda.
7. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami wskazania analizatora spalin powinny miea nastepujące wartości:
a) zawartośa CO- zgodnie z danymi pojazdu,
b) zawartośa CH- mniej ni? 50 ppm
c) zawartośa CO2- wieksza ni? 15%,
d) zawartośa O2- mniej ni? 2%,
e) wspó3czynnik lambda - 1,0 +_ 0,03.
8. Uruchomia silnik i rozgrzaa do temperatury normalnej pracy.
9. Podwy?szya predkośa obrotowa silnika do 3000 obr./min na 30 sekund. Spowoduje to wzrost temperatury sondy lambda, co powinno spowodowaa zmiany napiecia sygna3u wyjściowego.
10. Utrzymywaa predkośa silnika na poziomie 2500 obr./min. Jeśli silnik pracuje na biegu ja3owym przez d3u?szy czas, sonda lambda mo?e wystygnąa i zmiany napiecia sygna3u wyjściowego mogą ustaa.
11. Sprawdzia, czy zmienia sie sygna3 wyjściowy sondy lambda.

Sprawdzanie grza3ki sondy lambda
Sprawdzia czy na zacisku zasilania napiecie ma wartośa nominalnego napiecia akumulatora.
a) Brak napiecia - sprawdzia pod3ączenie wstecz do wy3ącznika zap3onu.
b) Sprawdzia pod3ączenie masy do grza3ki sondy lambda
Sygna3 wyjściowy z sondy lambda Warunki Napiecie Silnik pracuje (gorący, 2500 obr/min.)
0,2 do 1,0 V Przepustnica w pe3ni otwarta
1,0 V (stale) Paliwo odciete

Próbkowanie sygna3u z sondy lambda
We wszystkich pojazdach z katalizatorem pracującym w petli zamknietej jest kontrolowana obecnośa tlenu w uk3adzie wydechowym w celu utrzymania wspó3czynnika lambda na poziomie 1,0 +- 0,03. Próbkowanie sygna3u z sondy lambda ma zasadnicze znaczenie dla prawid3owego dzia3ania uk3adu wtrysku. Sprawdzenie próbkowania jest bardzo wa?ne.
a. Pod3ączya odpowiedni oscyloskop lub woltomierz do przewodu próbkowania sondy lambda.
b. Zwiekszya predkośa obrotowa silnika do 2500...3000 obr. / min na okres 3minut w celu nagrzania sondy lambda i uaktywnienia katalizatora.
c. Pozostawia silnik na szybkim biegu ja3owym i sprawdzia próbkowanie sondy lambda.
d. Napiecie sondy lambda powinno sie zmieniaa od oko3o 200mV do 800mV 8 do 10 razy na 10 sekund, czyli z czestotliwością l Hz.

Brak próbkowania sondy lambda
a. Sprawdzia kody usterek w uk3adzie samodiagnostyki. Je?eli jest uszkodzona sonda lambda, urządzenie sterujące przejdzie do pracy w trybie otwartym lub podstawi stale napiecie o wartości 0,45 V w celu ustalenia wartości wspó3czynnika lambda = 1,0.
b. Sprawdzia obwód grzejnika sondy lambda (tylko w sondach z grzejnikiem, dwuprzewodowych,
trójprzewodowych i czteroprzewodowych).
c. Je?eli jest uszkodzona grza3ka sondy lambda, sonda mo?e nigdy nie osiągnąa temperatury pracy (lub osiągnąa ja tylko okazjonalnie).
d. Gwa3townie zwiekszya predkośa obrotowa silnika: poniewa? mieszanka jest bogata, napiecie sygna3u z sondy lambda powinno bya du?e.
e. Je?eli wydech ma otwór kontrolny przed katalizatorem, zmierzya zawartośa CO i CH. Je?eli katalizator pracuje sprawnie, ni?ej podane sprawdzenia nie bedą tak przydatne, gdy zawartośa CO jest mierzona w rurze wydechowej.
f. Zwiekszya predkośa obrotowa silnika do 2500...3000 obr/min na okres 3 minut w celu podgrzania sondy lambda i uaktywnienia katalizatora,
g. Pozostawia silnik na szybkim biegu ja3owym.
h. Przestawia system na prace w uk3adzie otwartym przez od3ączenie z3ącza wielostykowego sondy lambda.
i. Silniki MPI: od3ączya przewód podciśnienia od regulatora ciśnienia i zamknąa koniec przewodu.
j. Silniki ŚPI: ścisnąa przewód powrotny paliwa od regulatora ciśnienia do zbiornika paliwa.
k. Poziom CO powinien sie zwiekszya, a napiecie sygna3u z sondy lambda ma miea du?a wartośa.
l. Przestawia uk3ad na prace w uk3adzie zamknietym przez pod3ączenie z3ącza sondy lambda.
m. Zawartośa CO powinna wrócia do normy, poniewa? silnik reaguje na bogata mieszanke. To dowodzi, ze sonda lambda i urządzenie sterujące potrafią uporaa sie z bogata mieszanka.
n. Silniki MPI: pod3ączya przewód podciśnienia do regulatora ciśnienia.
o. Przestawia system na prace w uk3adzie otwartym przez od3ączenie z3ącza sondy lambda.
p. Wyciągnąa do polowy koncówke pomiarowa sondy lambda lub od3ączya przewód podciśnienia, by spowodowaa nieszczelnośa uk3adu podciśnienia.
q. Poziom CO powinien wzrosnąa, a napiecie sygna3u z sondy lambda przybraa ma3a wartośa.
r. Przestawia system na prace w uk3adzie zamknietym przez prze3ączenie z3ącza sondy lambda.
s. Zawartośa CO powinna powrócia do normy, poniewa? silnik reaguje na bogata mieszanke. To dowodzi, ze sonda lambda i urządzenie sterujące potrafią uporaa sie z uboga mieszanka.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej